Doprava ZDARMA za nákup nad 100 Eur  
Rýchle hľadanie
Použite kľúčové slová pre nájdenie tovaru ktorý hladáte.

Všeobecné predajné podmienky

Všeobecné predajné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné predajné podmienky (ďalej ako „VPP“) prevádzkovateľa internetového obchodu Unio Solutions s. r.o., Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, IČO: 36435732, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 16755/L (ďalej len „predávajúci“) sa vzťahujú na všetky vzťahy, ktoré vznikajú pri predaji tovaru predávajúcim zákazníkovi prostredníctvom internetového obchodu. Zákazníkom predávajúceho môže byť fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba (ďalej ako „kupujúci“). Tieto obchodné vzťahy sa ďalej riadia zákonom č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľom, aj príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

2. Uzatvorenie Zmluvy - objednávka

2.1. Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe akceptácie objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho. Objednávku tovaru uskutoční kupujúci prostredníctvom elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho
bicykel.0905.sk. Odoslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná a k jej účinnému odvolaniu zo strany kupujúceho dôjde len v prípade, ak toto odvolanie bude doručené predávajúcemu skôr, ako predávajúci uskutoční akceptáciu objednávky kupujúceho. V prípade, ak kupujúcim je spotrebiteľ, nie je tým dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: identifikačné údaje kupujúceho, názov tovaru, technickú špecifikáciu a množstvo tovaru, presné miesto dodania tovaru, spôsob úhrady kúpnej ceny.

2.2. Predávajúci si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov (najmä ak predávajúci nemá požadovaný tovar na sklade, resp. nedokáže požadovaný tovar obstarať, prípadne ho dodať kupujúcemu v požadovanom množstve) neakceptovať objednávku kupujúceho alebo zrušiť už potvrdenú objednávku kupujúceho, o čom bude kupujúceho informovať (telefonicky, písomne, e-mailom).

2.3. Ak je kupujúci spotrebiteľom, neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy je Informácia pre zákazníka, ktorú predávajúci poskytol kupujúcemu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

3. Platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola predávajúcim akceptovaná, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu a to riadne a včas.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho bicykel.0905.sk
k vybranému tovaru. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. K takto určenej kúpnej cene budú pripočítané náklady na dopravu tovaru kupujúcemu (ďalej ako „Kúpna cena“).

3.3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci pri prevzatí tovaru priamo kuriérovi expresnej zásielkovej služby, ktorá zabezpečuje dopravu tovaru kupujúcemu.

4. Dodacie podmienky

4.1. Dodanie tovaru predávajúci realizuje expresnou zásielkovou službou na adresu kupujúceho určenú v objednávke.

4.2. Dodacia doba tovaru je od 2 do 5 pracovných dní podľa skladových zásob predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby ako 5 pracovných dní je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho spolu s uvedením dodatočnej dodacej lehoty. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v dodatočnej lehote, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa v prípade, že kupujúci je spotrebiteľom.

4.3. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať správnosť a úplnosť dodaného tovaru v zmysle článku 5 VPP. Na neskoršie nahlásenie nedostatkov zistiteľných pri prevzatí tovaru predávajúci nebude prihliadať.

4.4. V prípade neprevzatia doručeného tovaru hradí kupujúci oprávnené náklady vzniknuté predávajúcemu v plnej výške. V prípade, že kupujúci je spotrebiteľom, týmto dojednaním nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa.

4.5. S tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj daňový doklad, ktorý je zároveň dodacím listom.

5. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

5.1. Bicykle a bicyklové komponenty sú vyrábané s najväčšou starostlivosťou za uplatnenia najlepších dostupných surovín, materiálov a technológií.

5.2. Predávajúci poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.

5.3. Predávajúci poskytuje záruku za vady tovaru nasledovne:

- množstevné vady - vady tovaru spočívajúce v dodaní menšieho ako dohodnutého množstva tovaru - kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí právna fikcia, že tovar bol kupujúcemu dodaný v dohodnutom množstve.

- viditeľné mechanické poškodenie tovaru vrátane nevhodného obalu a škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeľné priamo pri dodaní tovaru – kupujúci je povinný tieto oznámiť najneskôr pri preberaní tovaru, inak jeho nároky z vád zanikajú. Ak kupujúci podpíše dodací list, resp. inú listinu, potvrdzujúcu dodanie tovaru, a neuvedie na nej tento druh vád tovaru, platí, že tovar bol kupujúcemu dodaný bez zjavných vád.

- vady zistiteľné pri rozbalení tovaru - kupujúci je povinný všetky zjavné vady tovaru, ktoré sú zistiteľné po jeho rozbalení, bezodkladne oznámiť predávajúcemu a nesmie s tovarom ďalej nakladať a používať ho.

- vady nezistiteľné inak ako používaním tovaru – ide o skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený a povinný uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do 7 dní ako vady zistil alebo za dodržania odbornej starostlivosti mohol zistiť; po uplynutí tejto lehoty nároky kupujúceho z týchto vád tovaru zanikajú.

5.4. Všeobecnou povinnosťou kupujúceho je zaobchádzať s výrobkami podľa pokynov, ktoré sú uvedené v katalógoch, návodoch a prospektoch výrobcov nových Bicyklov a bicyklových komponentov. Predávajúci nezodpovedá - za vady spôsobené:

- nesprávnym skladovaním výrobkov mimo našej spoločnosti

- nesprávnou alebo neodbornou montážou

- mechanickým, agresívnym alebo chemickým poškodením

- poškodením alebo znehodnotením výrobkov iným vplyvom (havária, požiar, vandalský čin .....)

- použitím výrobkov v rozpore s návodom na obsluhu a pri prevádzkovaní za iných podmienok, než bol výrobok určený za opravu na výrobkoch, ktoré boli neodborne vykonané a ich následkom došlo k poškodeniu výrobku.

5.5. Postup pri reklamačnom konaní, vrátane nárokov kupujúceho z vád tovaru upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

5.6. V prípade, ak je kupujúci považovaný za spotrebiteľa, ustanovenia § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka majú prednosť pred dojednaniami v tomto článku.

6. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho - spotrebiteľa

6.1. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru a to bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci, je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci.

6.2. Tovar vrátený kupujúcim nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale, ak je to možné a pri jeho vrátení je kupujúci povinný doložiť doklad o kúpe tovaru.

6.3. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.

6.4. V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

6.5. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke predávajúceho
bicykel.0905.sk

7.2. VPP platia v tom rozsahu a znení, v akom sú na webovej stránke predávajúceho zverejnené v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu.

7.3. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto VPP stanú celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

7.4. Spoločnosť Unio Solutions s.r.o., Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina, IČO: 36435732, spracúva na základe zákona číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ako prevádzkovateľ osobné údaje svojich zákazníkov – kupujúcich (ďalej aj ako „dotknuté osoby“), a to v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie povinností predávajúceho, najmä: titul, meno a priezvisko kupujúceho, adresa trvalého pobytu kupujúceho, prípadne adresa pre dodanie tovaru alebo adresa pre doručovanie písomností, telefonický, mobilný a e-mailový kontakt kupujúceho, údaje o objednávke kupujúceho, údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie tovaru a pod. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom riadneho plnenia zmluvných povinností pri predaji tovaru kupujúcim v zmysle týchto VOP (najmä uzatvorenie, plnenie, zmena a ukončenie Zmluvy, vystavovanie daňového dokladu a pod.), a to po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov, najdlhšie však po dobu trvania zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho, resp. do úplného urovnania všetkých  práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu strán, alebo na inú dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

7.5. Predávajúci je oprávnený spracúvané osobné údaje kupujúceho sprístupniť v nevyhnutnom rozsahu za účelom riadneho plnenia svojich zmluvných povinností tretej osobe, ktorá sa podieľa na plnení zmluvných povinností predávajúceho (napr. prepravca tovaru), ďalej osobe, ktorá predávajúceho zastupuje alebo inak chráni jeho oprávnené záujmy (osoba oprávnená na vymáhanie a inkaso pohľadávok, advokát a pod.), čo kupujúci objednaním tovaru a uzatvorením Zmluvy s predávajúcim berie na vedomie a súhlasí s tým.

7.6. Dotknuté osoby majú právo vyžadovať od predávajúceho potvrdenie, či predávajúci spracúva ich osobné údaje, vrátane zoznamu spracúvaných osobných údajov, ďalej majú právo na opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, na ich blokovanie ako aj na uplatnenie ďalších práv uvedených v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

7.7. V zmysle zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia, adresa pre doručovanie: Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, bližšie kontaktné údaje http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Vážení zákazníci,

 informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.  On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

 Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktuje.

KOŠÍK
Počet kusov : 0
Počet položiek : 0

Suma:
EUR : 0,00 s DPH
ODPORÚČAME: AUTODOPLNKY
doplnky_do_auta.gif
Kde je lepšia cena?
Ak ste niekde našli lepšiu cenu na niektorý náš produkt, dajte nám o tom vedieť!

Názov produktu:

Info o lepšej cene:

Kontrolný reťazec:

diskusia
Prosím opíšte len červené znaky.
Odoberajte NOVINKY e-mailom
Vaša emailová adresa:
Kontrolný kód:
code
Partneri

Primacy 3

logo Michelin

Partneri:  rezervačný systém  objednávkový systém  autodoplnky  pneu  pneumatiky  najlacnejšie pneu  najlacnejšie pneumatiky  vedenie účtovníctva  daňové poradenstvo  programovanie